top of page

שינויים בתמיכות המיזם לקולנוע בעקבות פעילות האיגוד למען יוצרים ירושלמים

לאחר דיאלוג בין יו"ר האיגוד הבמאי והמפיק שחר צפניה למנהל המיזם יורם הוניג, פרסם המיזם את השינויים הבאים בהגדרת "פרויקט ירושלמי" כפי שיופיע בקרוב בנהלים באתר המיזם. האיגוד עושה כל שביכולתו כדי לשנות את חלוקת המשאבים ליוצרים תושבי העיר ואנחנו מודים לשחר על כל העשייה וההישגים.

ואלה השינויים:

1. הגדרת "פרויקט ירושלמי"

פרויקט ירושלמי הוא כזה שלפחות שניים מתוך שלושת התפקידים: תסריטאי, במאי, או מפיק, הם ירושלמים.

לצורך הבהרה: גם אם יוצר ירושלמי ממלא שתי פונקציות מתוך השלושה, ייחשב הפרויקט כעומד בהגדרה של "פרויקט ירושלמי" לצורך בקשה לתמיכה.

במקרה בו תסריטאי ומפיק אינם ירושלמים ורק הבמאי הינו ירושלמי, הפרויקט ייחשב כ-"פרויקט ירושלמי" באם בנוסף לבמאי הירושלמי, הצלם/ת ו/או העורך/ת ו/או השחקן הראשי הינו ירושלמי.

שינוי זה מתייחס גם לעורכים ולצלמים ירושלמים כדי לעודד העסקתם בפרויקטים בתמיכת המיזם.

2. הפקות של יוצרים ירושלמים בכל מועד הגשה

בנוסף, מסלול "הפקת סרט קטן תקציב" יהיה פתוח רק למגישי "פרויקט ירושלמי". מתוך כ-6 הפקות המקבלות תמיכה בשנה, כל שנה יקבלו תמיכה שתי הפקות העונות על הגדרת "פרויקט ירושלמי" במסלולים הבאים:

1 .פרויקט אחד בשנה הפקת סרט קולנוע לתמיכה בגובה 800,000-1,000,000 ש"ח

2 .פרויקט אחד בשנה הפקת סדרת טלוויזיה/רשת/סרט קולנוע קטן תקציב 500,000 ש"ח

באם יהיו שני מועדים בשנה הכוונה לאשר בכל מועד לפחות פרויקט אחד מתוך המסלולים הנ"ל.

3. לקטורים ירושלמיים

בעקבות פניית האיגוד, אחד משני היועצים האומנותיים (הלקטורים) יהיה יועץ ירושלמי ואנחנו מעודדים את החברים להצטרף למאגר הלקטורים בקול הקורא הבא שיפרסם המיזם לבחירת יועצים אמנותיים.

4. יתרון ליוצרים ירושלמים בהגשות:

יתרון נוסף הוא שהגשת הצעה לתמיכה בסרט קולנוע שהינו "פרויקט ירושלמי" תתבצע ישירות למסלול הפקה

מלא "עם חבילת הפקה" ללא צורך במעבר דרך מסלול פיתוח/חממה/הגשה מוקדמת למסלול "ללא חבילה"- כפי

שנדרש מפרויקט שאינו ירושלמי.

bottom of page