top of page

קול קורא | חממה ליוצרי דוקו

החממה האינטלקטואלית לפיתוח יצירה תיעודית במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, היא מסגרת לחשיבה ולביקורת על יצירה תיעודית בהקשריה האינטלקטואליים, החברתיים והתרבותיים ומרחב לפיתוח רעיונות ולשיתוף פעולה בין יוצרים לחוקרים. סרטים שיפותחו בעקבות התהליך בחממה יזכו בעומק אינטלקטואלי ובתנופה יצירתית ויעשירו בכך את היצירה התיעודית בישראל.

מועד אחרון להגשה | 13.12.2020 | בהצלחה!

לפרטים נוספים ולהגשה


bottom of page